Подробнее на сайте: https://allnightnews.ruhttps://newscatch.ru https://stacknews.ruhttps://unonews.ruhttps://newsdone.ruhttps://foremostnews.ruGo to top of pagehttps://dashnews.ruhttps://newsplain.ru https://newsfire.ruhttps://principalnews.ru https://newsdeliver.ruhttps://newsentire.ruhttps://hundrednews.ru https://bundlenews.ru https://mirrornews.ru

Chuẩn Độ Thể Tích Và Coulometric Karl Fischer Model CA-200

Bộ phối khí và những phụ kiện cho dãy rộng mẫu.
Phát triển phương pháp dễ dàng với chương trình điều khiển nhiệt độ bước.
Chi tiết

CA-200 là thiết bị Karl Fischer phân tích thể tích và Coloumetric.

 • Bộ phối khí và những phụ kiện cho dãy rộng mẫu.
 • Phát triển phương pháp dễ dàng với chương trình điều khiển nhiệt độ bước.
 • Phần mềm Windows cơ bản.
 • Dễ dàng xem trạng thái hệ thống, lý tưởng cho việc sử dụng thường xuyên và phát triển phương pháp.
 • Đặc tính chuẩn bao gồm số Bromine và mục lục đo lường Bromine.
 • Phép đo thể tích Karl Fischer tinh khiết đơn.

Các ứng dụng:

 • Trong ngành dược.
 • Nhựa.
 • Thực phẩm.
 • Dầu.
 • Dung môi và nhiều hơn nữa.