Bộ Lấy Mẫu Tự Động Master SHS (Headspace Sampler) của DANI

PDFEmail
Bộ Lấy Mẫu Tự Động Master SHS (Headspace Sampler) của DANI

Hệ thống lấy mẫu tự động (headspace sampler) của DANI mang
đến độ linh hoạt và chính xác cao cho các hệ thống sắc kí.
Kĩ thuật lấy mẫu tự động cho các thành phần dễ bay hơi đã trở nên
phổ biến trong lĩnh vực sắc kí và bây giờ nó đã được tối ưu và áp dụng
vào trong các bộ lấy mẫu tự động của DANI

Hệ Thống lấy mẫu tự động của DANI mang lại độ chính xác cao trong
quá trình tiêm mẫu, giảm đến mức tối đa sự thất thoát mẫu trong quá
trình tiêm ngoài ra thiết bị rất dễ sử dụng và có độ bền rất cao do đó
giảm đi quá trình bảo dưỡng thiết

Hệ thống lấy mẫu của DANI có 120 vị trí, không giới hạn vị trí ưu tiên
có chức năng tự động lắc lọ và kiểm tra rò rỉ tự động
Rating: Not Rated Yet
Manufacturer:
Description

Bộ Lấy Mẫu Tự Động Master SHS (Headspace Sampler) của DANI

Hệ thống lấy mẫu tự động (headspace sampler) của DANI mang
đến độ linh hoạt và chính xác cao cho các hệ thống sắc kí.
Kĩ thuật lấy mẫu tự động cho các thành phần dễ bay hơi đã trở nên
phổ biến trong lĩnh vực sắc kí và bây giờ nó đã được tối ưu và áp dụng
vào trong các bộ lấy mẫu tự động của DANI

Hệ Thống lấy mẫu tự động của DANI mang lại độ chính xác cao trong
quá trình tiêm mẫu, giảm đến mức tối đa sự thất thoát mẫu trong quá
trình tiêm ngoài ra thiết bị rất dễ sử dụng và có độ bền rất cao do đó
giảm đi quá trình bảo dưỡng thiết

Hệ thống lấy mẫu của DANI có 120 vị trí, không giới hạn vị trí ưu tiên
có chức năng tự động lắc lọ và kiểm tra rò rỉ tự động

Reviews

There are yet no reviews for this product.